Est Khinkali restaurant

Anna Shabinskaya
Yekaterinburg, 2019