Shishimskaya Gorka residential complex hall

Brusnika company
Yekaterinburg, 2021